Käännöstoimisto, jossa nopeutta ja laatua pidetään kunniassa

 • Olemme kääntäneet 27 eri kielelle
 • Meillä on kokemusta lääketieteestä aina markkinointiin asti
 • Autamme sekä yksittäisten sisältösivujen että kokonaisten verkkosivujen kääntämisessä
 • Vastaamme tarpeisiisi tunnin kuluessa
 • Työ on aina laadukasta ja oikein laadittua

Käännösstandardi

Eurooppalainen käännösstandardi EN 15038:2006 määrittelee tarkat vaatimukset käännöspalvelun tarjoajalle työvoiman, teknisten voimavarojen, laatu- ja projektijohtamisen, sopimusten perusvaatimusten ja palvelun tarjoamistavan osalta.

Seuraavassa lyhyt katsaus käännösstandardin vaiheiden mukaisesti esitetystä sisällöstä ja eri vaiheiden vaatimuksista.

Työvoiman osalta standardissa määritellään vaatimukset kääntäjän kääntämistaitojen, tekstin tuottamistaidon ja kielitaidon, tutkimustaidon eli tietojen käsittelytaidon, kulttuuristen ja teknisten taitojen osalta. Kääntäjänä toimimisen edellytyksenä ja edellä mainittujen taitojen olemassaolon todisteena katsotaan vähintään yksi seuraavista:

 • käännösalan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen (akateemisesti tunnustettu tutkinto);
 • samanarvoinen koulutus jollain muulla alalla ja vähintään kahden vuoden dokumentoitu käännöskokemus;
 • vähintään viiden vuoden dokumentoitu käännöskokemus.

Teknisten voimavarojen osalta kuvataan lyhyesti myös prosesseja, joiden on toimittava arkistoinnin, luottamuksellisuuden yms. osalta siihen saakka, kun aineistot poistetaan käytöstä.

Käännöstoimistossa ja kullakin kääntäjällä on oltava laadunvalvontajärjestelmällä varmistettu riittävä dokumenttien ja tietojen käsittelytapa, jota on selitetty tarkemmin muissa kohdissa. Samoin on asetettava laatutavoitteet ja varmistettava laadunvalvonta.

Projektijohtamisen osalta on yksityiskohtaisesti kuvattu projektijohdon ja asiakkaan välisiin suhteisiin liittyvät vaatimukset, joissa määritellään tarve arvioida työn toteutettavuus asiakkaan antamaan määräaikaan mennessä, tarjouksen esittämistä koskevat säännöt, sopimuksen solmimisen yksityiskohdat, asiakastietojen käyttö sekä projektin päättäminen.

Käännöspalvelun laatu varmistetaan käännösprojektin johtamisella, joka sisältää:

 • valmisteluprosessin seurannan ja johdon;
 • kääntäjän/kääntäjien nimeämisen;
 • kielentarkistajan ja tarvittaessa erityisalan tarkistajan nimeämisen;
 • ohjeiden antamisen kaikille projektissa mukana oleville henkilöille;
 • käännöksen yhtenäisyyden valvonnan ja järjestelyn;
 • käännösprosessin aikataulun noudattamisen valvonnan;
 • tietojenvaihdon takaamisen kaikkien käännösprosessiin osallistujien mm. asiakkaan välillä ;
 • työn hyväksymisen asiakkaalle luovutettavaksi.

Valmisteluvaiheessa projekti rekisteröidään ja suunnitellaan kaikki aineelliset ja henkilöstöresurssit. Käännöstyön valmistelulla varmistetaan tekstin riittävä valmius kääntämistä varten. Valmistelu voi sisältää hyvin erilaisia työn laadusta riippuvia toimintoja, esimerkiksi (muttei yksinomaan):

 • asiakirjan valmistelun ja/tai tekstin segmentoinnin käännösmuistiohjelman käyttöä silmällä pitäen;
 • apuaineiston keräämisen ja valmistelun yms.

Valmisteluvaiheessa tarkistetaan ehdottomasti erilaiset kielelliset vaatimukset kuten tyyliopas, sopimus mukauttaa teksti kohderyhmän mukaan, terminologiset vaatimukset jne. Tarvittaessa näitä vaatimuksia täsmennetään yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Käännösprosessi koostuu kääntämisestä, käännöksen tarkistuksesta, kielentarkistuksesta, tarvittaessa erityisalan asiantuntijan tarkistuksesta, oikoluvusta ja luovutustarkistuksesta, jolla varmistetaan, että käännös on valmis asiakkaalle luovutettavaksi.

Käännettäessä on otettava huomioon:

 • terminologia – erityisalan ja asiakkaan käyttämien termien mukaisuus, ellei ole annettu muita termiluetteloita, samoin termien yhdenmukaisuus läpi koko tekstin
 • kielioppi – eli lauserakenne, oikeinkirjoitus ja välimerkit, samoin myös typografiset ja diakriittiset merkit
 • sanasto – termien ja fraasien oikea käyttö
 • tyyli – tarkoittaa asiakkaan tai palveluntarjoajan tyyliohjeiden noudattamista, sopivan kielimuodon ja sanaston valintaa
 • kulttuurikonteksti – kohdekielen käytäntöjen ja normien noudattaminen
 • muoto – sekä taulukkojen, tekstiosien erottamisen, kirjasinlajien, kirjasinkokojen että myös matemaattisten ja tieteellisten symbolien käytön kannalta
 • käännöksen kohderyhmä ja tavoite

Käännöksen tarkistuksen suorittaa kääntäjä käännöksen valmistuttua.

Tarkistuksen tavoitteena on varmistaa, että käännös vastaa sovittua. Projektin ehdoista riippuen voi tarkistaminen sisältää alkutekstin ja käännöksen vertailun, jolla varmistetaan termien yhdenmukaisuus ja tyylin sekä kielimuodon sopivuus.

Erikoisalan asiantuntijan suorittama tarkistus tehdään käännöksen erityisominaisuuksien perusteella ja sillä varmistetaan, että käännös vastaa sovittua tavoitetta.

Luovutustarkastus on käännösstandardin mukaan suositeltavaa ja se riippuu siitä, onko palvelusta sovittu ennalta vai ei. Virolaisissa käännöstoimistoissa luovutustarkastus kuuluu yleensä hintaan ja sen tavoitteena on varmistaa viime vaiheessa, että kaikkia vaatimuksia on noudatettu asianmukaisesti.

Tukipalveluja,voivat olla esimerkiksi seuraavat (muttei yksinomaan):

 • laillistaminen ja notaarin vahvistus;
 • graafinen suunnittelu, taitto ja valmistelu painoa varten;
 • lokalisointi jne;

ja ne on suoritettava tässä standardissa kuvatun tason mukaisesti.

Pyydä tarjousVastaamme tunnin kuluessa!
Mervi Kala
Puh: +372 61 43 241
GSM: +372 555 88 978
Sähköposti: mervi@titania.ee
 • Pudota tiedostot tähän tai
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Kaikki asiakkaan tarjouspyyntöön liittyvät aineistot ja tiedot ovat luottamuksellisia ja tarkoitettu vain käännöstoimiston sisäiseen käyttöön
Top