Käännöstoimisto, jossa nopeutta ja laatua pidetään kunniassa

  • Olemme kääntäneet 27 eri kielelle
  • Meillä on kokemusta lääketieteestä aina markkinointiin asti
  • Autamme sekä yksittäisten sisältösivujen että kokonaisten verkkosivujen kääntämisessä
  • Vastaamme tarpeisiisi tunnin kuluessa
  • Työ on aina laadukasta ja oikein laadittua

Käännöspalvelun yleiset ehdot

1 Käännöspalvelu
1.1 Käännöstoimisto kääntää asiakirjan tilaajan esittämän tilauksen perusteella tilauksessa ja tilausvahvistuksessa sovitussa käännössuunnassa (käännös). Tilaaja esittää tilauksen sähköpostitse tai postitse käyttäen osapuolten yhteystietoja.
1.2 Käännös muodostuu asiakirjan kääntämisestä joko kirjallisena tai kirjallista uudelleen esittämistä mahdollistavassa muodossa käännöstoimiston ilmoittamien ehtojen mukaisesti, tavoitteen ollessa lähdekielellä esitetyn tiedon välittäminen kohdekielellä niin täydellisesti ja täsmällisesti kuin käyttötarkoitus ja keskinäinen sopimus edellyttävät. Käännökseksi katsotaan näissä ehdoissa myös tiettyyn käännöstyöhön liittyvät lisäpalvelut. Lisäpalveluihin sovelletaan yleisiä ehtoja. Seikoista, joita ei käsitellä yleisissä ehdoissa, osapuolet sopivat erikseen.
1.3 Käännöstoimisto voi käyttää käännöksen toteuttamiseen eri alojen asiantuntijoiden apua ja sen ei tarvitse täyttää velvollisuuksiaan henkilökohtaisesti.
1.4 Tilaaja maksaa käännöksestä hinnastossa tai erillisessä sopimuksessa määritellyn hinnan.

2 Tilaajan oikeudet ja velvollisuudet
2.1 Käännöksen tavoitteesta, määräajasta ja muista ehdoista, joita ei ole määritelty yleisissä ehdoissa, mukaan lukien käännöksen luovutusmuoto, osapuolet sopivat erikseen. Tilaajan katsotaan suostuneen käännöksen tekemiseen tilauksessa esitetyin ehdoin, kun hän on saanut vahvistuksen käännöstoimistolta. Olennaisia muutoksia (tavoite, sisältö, määräaika, hinta) sisältävää tilausvahvistusta osapuolet eivät pidä suostumuksena. Tällaisessa tapauksessa osapuolet katsovat suostumukseksi tilaajan tilausvahvistusta koskevan hyväksynnän.
2.2 Tilaaja sitoutuu ilmoittamaan käännöstoimistolle käännöksen tavoitteen ja kohderyhmän. Mikäli käännöksen tavoitetta ei ilmoiteta, osapuolet katsovat, että käännöksen tavoitteena on normaali käyttö. Tilaajalla on oikeus käyttää käännöstä vain ilmoitettuun tarkoitukseen.
2.3 Tilaaja sitoutuu välittämään käännöstoimistolle käännöksen tekemistä varten tarpeelliset lisätiedot ja -materiaalit, kuten aiemmat käännökset, termiluettelot ja muut hänen hallussaan olevat taustatiedot sekä antamaan tarvittaessa myös asiantuntija-apua.
2.4 Jos käännöksen tekemisen aikana syntyy tilaajan taholta käännöksen sisältöä ja tavoitetta tai muita kääntämiseen vaikuttavia muutoksia, sovitaan kaikista tilausta koskevista yksityiskohdista aivan kuin uutta käännöstä tilattaessa.
2.5 Tilaaja sitoutuu takaamaan, ettei käännöksen tekeminen aiheuta ristiriitaa lainsäädännössä määriteltyjen vaatimusten ja velvollisuuksien kanssa, mukaan lukien tekijänoikeudet.
2.6 Tilaajalla on oikeus vaatia sovitun käännöksen tekemistä. Tilaajalla ei ole oikeutta vaatia käännöksen tekemistä sovitun määräajan kuluessa, jos tilaaja viivyttelee asiakirjojen ja käännöksen tekemiseen tarvittavan minkä tahansa tarpeellisen tiedon esittämisessä käännöstoimistolle.
2.7 Tilaajalla on oikeus esittää 14 (neljäntoista) kalenteripäivän kuluessa käännöksen luovutuksesta käännöstoimistolle valitus, jos käännös ei vastaa sopimusehtoja, viittaamalla tarkasti ja yksiselitteisesti käännöksen puutteisiin ja määräämällä kohtuullisen määräajan puutteiden poistamiseksi. Mikäli valitusta ei esitetä, käännöksen katsotaan vastaavan sopimusehtoja. Käännös katsotaan luovutetuksi tilaajalle viiden (5) kalenteripäivän kuluessa siitä, kun tilaajalle on ilmoitettu käännöksen valmistumisesta.
2.8 Mikäli puutteita ei ole poistettu valituksessa määritellyn kohtuullisen määräajan kuluessa, tilaajalla on oikeus alentaa hinnan kohtuullisten kulujen verran, jotka aiheutuvat hintatasoltaan käännöstoimistoa vastaavan toisen käännöspalvelun toimittajan tekemästä virheellisen käännöksen korjaamisesta. Kohtuullinen määräaika on vähintään käännöksen tekemiseksi sovittu määräaika.
2.9 Tilaaja sitoutuu vastaamaan käännöstoimiston esittämiin käännöstä koskeviin kysymyksiin viivyttelemättä.
2.10 Tilaajalla on oikeus lopettaa sopimus milloin hyvänsä. Tällaisessa tapauksessa käännöstoimistolla on oikeus vaatia palkkiota tehdystä työstä. Käännöstoimistolla ei ole oikeutta vaatia palkkiota, jos sopimus lopetetaan siitä syystä, että käännöstoimisto on rikkonut olennaisella tavalla sopimusta.
2.11 Tilaajalla on oikeus käyttää käännöstä vasta se jälkeen, kun käännöksen koko hinta on maksettu. Ellei käännös ole sopimusehtojen mukainen, tilaajalla ei ole oikeutta käyttää käännöstä. Tilaajalla ei myöskään ole oikeutta käyttää käännöstä, jos on kiistaa siitä, vastaako käännös sopimusehtoja.

3 Käännöstoimiston oikeudet ja velvollisuudet
3.1 Käännöstoimistolla on oikeus vaatia tilaajalta sovitun palkkion maksamista.
3.2 Käännöstoimisto sitoutuu ilmoittamaan tilaajalle viivyttelemättä käännöksen tekemistä estävistä seikoista, mukaan lukien asiakirjojen lukemista estävästä huonosta laadusta. Ellei käännöksen tekemistä estäviä seikkoja poisteta, käännöstoimisto ei vastaa näistä seikoista käännöksessä syntyvistä puutteista.
3.3 Käännöstoimisto sitoutuu noudattamaan tilaajan esittämiä käännöksen ominaisuuksia koskevia vaatimuksia.
3.4 Käännöstoimisto sitoutuu tekemään käännöksen käyttäen yleisesti käytettäviä toimistokäyttöön tarkoitettuja tietokoneohjelmia, ellei muusta ole etukäteen sovittu. Käännöstoimisto ei vastaa käännöksen yhteensopimattomuudesta muihin ohjelmiin. Tilaajan pyynnöstä käännöstoimisto sitoutuu ilmoittamaan käännöksen tekemiseen käytetyn tietokoneohjelman tiedot.
3.5 Käännöstoimistolla on oikeus saada tilaajalta selityksiä ja täsmennyksiä asiakirjaan sisältyvien erikoistermien, lyhenteiden yms. osalta kohtuullisen ajan kuluessa. Käännöstoimisto ei vastaa erittäin spesifisten termien, lyhenteiden yms. kääntämisestä. Käännöstoimisto ei vastaa myöskään nimien, osoitteiden yms. translitteroinnista, ellei siitä ole sovittu selvästi edeltä käsin. Käännöstoimisto ei sitoudu suorittamaan kääntämisen osana mitä tahansa arvojen muuntamista.
3.6 Käännöstoimisto ei vastaa muutoksista, jotka tilaaja on tehnyt käännökseen sopimatta siitä käännöstoimiston kanssa.
3.7 Käännöstoimistolla on oikeus irtisanoa sopimus, jos:
3.7.1 tilaajan tulee maksaa käännöksestä erissä ja tilaaja on viivyttänyt edellisen erän maksamista yli kaksi (2) viikkoa
3.7.2 käännöksen tekeminen osoittautuu mahdottomaksi tilaajasta johtuvista syistä, mukaan lukien se, että asiakirjoja ja käännöksen tekemiseen tarvittavia tietoja ei ole esitetty tai niiden esittämistä on viivytelty.
3.8 Sopimuksen kohdassa 3.7 määritellyssä tapauksessa käännöstoimistolla on oikeus vaatia palkkiota ennen sopimuksen irtisanomista tosiasiallisesti tehdystä työstä. Käännöstoimistolla on oikeus pitää kirjaa tehdystä käännöksestä.
3.9 Käännöstoimisto sitoutuu säilyttämään käännöksen kuuden (6) kuukauden ajan tilaajalle luovuttamisesta ja välittämään sen tarvittaessa tilaajalle tilaajan pyynnöstä ilman lisäkorvausta, jos osapuolilla ei ole sopimukseen liittyviä muita käännöstä koskevia vaatimuksia.
3.10 Käännöstoimisto sitoutuu palauttamaan tilaajan pyynnöstä käännöksen tekemiseksi käännöstoimistolle tilaajan kustannuksella luovutetut asiakirjat. Käännöstoimisto sitoutuu säilyttämään käännöksen tekemiseksi käännöstoimistolle luovutettuja asiakirjoja yleisten ehtojen kohdassa 3.9 määritellyn ajan.
3.11 Tekijänoikeudet. Käännöstoimistolla on tekijänoikeuslaissa määritellyt tekijänoikeudet käännökseen, ellei edeltä käsin ole sovittu toisin.
Käännöstoimistolla on tekijänoikeudet kääntämisen yhteydessä luotuun käännösmuistiin, ellei edeltä käsin ole sovittu toisin.
3.12 Luottamuksellisuus. Käännöstoimisto ja tilaaja pitävät kolmansilta osapuolilta salassa sekä sopimuksen voimassaoloaikana että määrittelemättömän ajan sen päättymisen jälkeen kaikki asiakirjat, lisämateriaalit, henkilötiedot ja muut kääntämiseen ja sen toteuttamiseen liittyvät tiedot, jotka eivät ole julkisesti saatavilla ja jotka on tarkoitettu julkaistaviksi.
Tietosuoja- ja luottamuksellisuusvaatimukset koskevat myös kaikkia käännöstoimiston alihankkijoita.
Täydentävien tietosuojavaatimusten soveltamisen tarpeesta sovitaan kunkin käännöksen osalta erikseen.
Käännöstoimisto ja tilaaja takaavat omalla vastuualueellaan kaikkien tietosuojalakien ja -määräysten täydellisen noudattamisen.

4 Maksaminen
4.1 Käännöstoimistolla on oikeus vaatia ennakkomaksua käännöstoimiston määräämässä laajuudessa.
4.2 Tilaaja sitoutuu maksamaan käännöksestä tilauksessa ja tilausvahvistuksessa määritellyn määräajan kuluessa, ei kuitenkaan myöhemmin kuin 10 (kymmenen) pankkipäivän kuluessa käännöksen luovuttamisesta tilaajalle.
4.3 Tilaaja sitoutuu maksamaan käännöstoimistolle tilauksessa ja tilausvahvistuksessa sovitun tai hinnaston mukaisen hinnan, jos näin on sovittu.
4.4 Sopimuksessa sovittujen rahallisten velvollisuuksien viivyttämisen yhteydessä käännöstoimistolla on oikeus vaatia tilaajalta viivästyskorkoa nolla pilkku nolla viisi prosenttia (0,05 %) päivässä määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle.
4.5 Sopimukseen liittyvät osapuolten väliset maksut suoritetaan euroina, ellei erityisehdoissa ole sovittu toisin.

5 Vastuu
5.1 Osapuoli sitoutuu korvaamaan toiselle osapuolelle tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudellaan aiheuttaman vahingon.
5.2 Käännöstoimisto vastaa tilaajalle ja kolmansille osapuolille sopimusehtojen vaatimustenvastaisuudesta aiheuttamastaan vahingosta, jos vahinko oli käännöstoimiston ennakoitavissa eli tilaaja on ilmoittanut mahdollisista vahingoista, joita sopimusehtojen vastaamattomuus voi aiheuttaa.
5.3 Käännöstoimisto ei vastaa käännöstyöstä johtuvista epäsuorista vahingoista.
5.4 Käännöstoimiston korvausvelvollisuus on korkeintaan käännöksestä saadun maksun määrä.
5.5 Osapuoli vapautuu sopimuksenmukaisten velvoitteidensa noudattamatta jättämisestä, jos sen syynä on ylivoimainen este. Osapuolen, jota ylivoimainen este estää täyttämästä velvoitteitaan, on ilmoitettava siitä viipymättä toiselle osapuolelle.
5.6 Käännöstoimisto ei vastaa sopimuksen rikkomisesta, jos se johtuu tilaajasta mm. asiakirjojen ja muiden käännöksen tekemiseen tarvittavien tietojen esittämättä jättämisestä tai niiden esittämisen viivyttelystä.

6 Muut ehdot
6.1 Sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla ja sopimalla. Osapuolet katsovat, että erimielisyyden ratkaiseminen neuvottelemalla on epäonnistunut, jos sopimukseen ei päästä kolmenkymmenen (30) kalenteripäivän kuluessa neuvottelujen aloittamista koskevan ehdotuksen tekemisestä. Jos neuvotteluteitse ei voida ratkaista erimielisyyttä, se ratkaistaan Harjun käräjäoikeudessa (Harju Maakohus). Sopimukseen sovelletaan Viron lainsäädäntöä.
6.2 Kysymyksissä, jotka eivät ole säädetty tällä sopimuksella, osapuolet soveltavat Viron tasavallan lainsäädäntöä
6.3 Sopimuksen erityisehtojen muuttaminen ja täydentäminen on mahdollista osapuolten sopimuksesta. Palvelun tarjoajalla on oikeus muuttaa yksipuolisesti yleisiä ehtoja julkaisemalla uudet yleiset ehdot palvelun tarjoajan verkkosivustolla. Uudet yleiset ehdot astuvat voimaan niiden julkistamishetkestä.
6.4 Käännöspalvelun tarjoamisen yleiset ehdot on saattanut voimaan käännöstoimisto ja ne ovat voimassa 23. lokakuuta 2008 alkaen kaikkien käännöstoimiston käännöspalvelun tarjoamista koskevien sopimusten osalta. Yleiset ehdot ovat käännöspalvelun tarjoamista koskevien sopimusten erottamaton osa.

Pyydä tarjousVastaamme tunnin kuluessa!
Mervi Kala
Puh: +372 61 43 241
GSM: +372 555 88 978
Sähköposti: mervi@titania.ee
  • Pudota tiedostot tähän tai
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Kaikki asiakkaan tarjouspyyntöön liittyvät aineistot ja tiedot ovat luottamuksellisia ja tarkoitettu vain käännöstoimiston sisäiseen käyttöön
Top